Политика за поверителност

И З В Е С Т И Е

за защита на личните данни на клиенти

 

„С настоящото Известие, МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни.

МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни услуги. МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД обработва данни с цел оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД обработва лични данни свързани с физическа идентичност (име, ЕГН, адрес, телефон, здравно осигурителна книжка и други), данни относно здравословното състояние (болнични листи, рецептурни книжки, медицински експертизи, решения на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, епикризи, лабораторни изследвания, амбулаторни листи и други).

За обработването на лични данни МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като медицински център, МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), на основание Наредба №8 от 03.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (за извършени прегледи и изследвания 3 години, за здравно осигурени пациенти 5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД предоставя лични данни на трети лица по силата на действащото законодателство. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди МЦ МЕДИКАЛ ЛАЙФ ЕООД да са увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране, блокиране или предоставяне на трети лица на негови лични данни. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.

Допълнителна ифоромация относно „бисквитките“, може да откриете тук.

Имате въпроси?

Свържете се с нас!

Заедно сме в постигането на най-голямата ценност – здравето.
Защото здравето е живот

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.